عەلی سمێڵ پیاوە قۆشمەو قسە خۆشەکەی چەمچەماڵ

964+

عەلی سمێڵ پیاوە قۆشمە و قسە خۆشەکەی چەمچەماڵ

هەمیشە شیک پۆش و قنج و قیت دەر دەکەوێت
بە ژنێکی وتبوو خۆ تۆی پێ ماچ ناکەم.